VELEŠÍK, P. Přístrojový transformátor napětí venkovního provedení. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jaromír

Student pracoval svědomitě a dobře využíval doporučenou literaturu. Konzultací s vedoucím práce využil až při dokončování práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Bušov, Bohuslav

Zadání diplomant splnil v plném rozsahu. Odborná úroveň diplomové práce je velmi dobrá až výborná, místy evokuje četbu studijních textů, jak ve smyslu metodiky výpočtu, tak ve smyslu vysvětlujících odborných detailů. Interpretaci výsledků bych raději viděl v samostatném odstavci "Diskuse" než velmi stručně uvedenou v části "Závěru", ale i tento aspekt diplomové práce lze hodnotit velmi dobře až výborně. Formální zpracování diplomové práce hodnotím výborně, chyby formálního charakteru, v DP obecně velmi časté, jsem v této diplomové práci neregistroval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 13294