JEŽ, M. Technologie výroby plechových klecí pro axiální soudečková ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rumíšek, Pavel

Hlavním cílem práce bylo mimo zpracování literární studie a popisu stávající výroby především obecné posouzení a rozbor možnosti náhrady mosazných klecí axiálních soudečkových ložisek klecemi plechovými. Dále bylo nutno na základě zhodnocení výrobních skupin tohoto typu ložisek vybrat reprezentanta a stanovit technologický postup výroby. Hlavním bodem řešení bylo u vybraného reprezentanta vypracování konstrukčního návrhu nástroje pro operaci děrování okének klecí včetně provedení potřebných výpočtů a vypracování výkresové dokumentace. Současně bylo nutno pro danou seriovost vybraného reprezentanta zpracovat ekonomické porovnání náhrady mosazné klece klecí plechovou. Z pohledu vedoucího práce je možno konstatovat, že student pracoval samostatně, aktivně řešil a konzultoval všechny technické i technologické problémy, které se v průběhu zpracování vyskytly a s drobnými změnami splnil všechny body zadání ve stanoveném rozsahu. Student prokázal rovněž dobré znalosti v oblasti a rozsahu studia specializace a taktéž dostatečnou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Vzhledem k tomu, že v průběhu řešení byly akceptovány i všechny konkrétní připomínky výrobního závodu, je možno předpokládat, že práce bude plně využitelná i pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Student danou problematiku výroby axiálních soudečkových ložisek provedl se zaměřením na výrobu jejich klecí a to buď tvářením z ocelového plechu nebo obráběním z mosazného výkovku či trubky. Je chvályhodné, že celý problém řešil přímo s propojením na průmyslovou praxi, kde si zjistil veškerou technologiii a konstrukci a zaměřil se na výrobu klecí z ocelového plechu a vybral si reprezentanta klece vyráběného z mosazi a aplikoval na něj postup výroby klece z ocelového plechu. Lze konstatovat, že technologická, konstrukční (návrh raznice a razníku) a technicko-ekonomická část práce svědčí o svědomitém a zodpovědném přístupu diplomanta k řešení zadané problematiky. Po grafické i obsahové stránce je práce na dobré úrovni a kromě menších formálních chyb neobsahuje podle mého názoru výraznějších chyb nebo omylů. Přípomínky k řešení: str.11 - technologii zpracování materiálů bych v současné době rozdělil na více oblastí a to na oblast obrábění, tváření (jak autor správně uvedl), ale i "slévárenství, svařování a pájení, nekonvenční technologie" (tyto technologie autor zmínil dále jen okrajově, ne v základním dělení), str.11 - kritériem tváření za studena nebo za tepla není teplota krystalizace, ale "rekrystalizační teplota", str.11 - při plošném tváření se často přetvořením materiálu "mění i tloušťka materiálu" - vždyť dále autor poukazuje např. na metodu "Tažení se ztenčením stěny", "Technologii rozšiřování" a další, - pozn. k úpravě - pokud je závorka např. (obr.6) nevynechávají se z každé strany mezery uvnitř závorky kolem textu, - str.16 - Tažení rotačně symetrických výtažků - jako výchozí polotovar pro tažení se používá ne čtvercový tvar, ale "tvar kruhový (rondel)" - je to typický představitel, - str.22, 25, 30 - ČSN definuje Rm (m - musí být spodní index) a je to "Mez pevnosti materiálu v tahu" a Re (e - musí být spodní index) "Mez pevnosti materiálu na mezi kluzu v tahu", str.29 - autor píše, že s rostoucí tvrdostí se zhoršuje jakost střižné plochy - "není to ale pravidlem" (zaleží také třeba na tloušťce plechu atd.), - str.44 .....pro provoz při vyšší ne prvenci, ale autor myslel frekvenci

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13262