PETRUŠKA, B. Solární kolektory s vakuovými trubicemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Michal

Práce v obecné části popisuje funkci a provedení solárních kolektorů se zaměřením na typ s vakuovými trubicemi. Ten pak porovnává s ostatními druhy, posuzuje jeho vlastnosti i vhodnost použití. Výpočtová část práce se zabývá energetickou a ekonomickou kalkulací provozu solárního kolektorového systému s vakuovými kolektory fy Viesmann, včetně odhadu doby návratnosti. Přes určité počáteční rozpaky se autorovi podařilo vytvořit kvalitní a vyváženou práci. Zvlášť oceňuji její výpočtovou část, která dokladuje schopnost autora prakticky aplikovat poznatky získané během studia. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Katolický, Jaroslav

Bakalářská práce pana Petrušky se v první části věnuje rozdělení solární kolektorů a jejích vlastnostem. V této části je dle mého názoru až příliš stručná část věnující se trubicovým kolektorů, které byly hlavním tématem práce, a jejich zhodnocení a porovnání s ostatními typy kolektorů. Druhá část se pak věnuje návrhu solárních kolektorů pro ohřev TV.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28594