ZLÁMAL, P. Management konfigurace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Zádání bylo splněno zcela. Diplomant vypracoval adekvátní aplikaci managementu konfigurace pro organizaci a prakticky ji ověřil. Vypořádal se velmi dobře s řešeným problémem a prokázal schopnost systémového myšlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grosmanová, Martina

Student ve své diplomové práci ukázal velice kvalitní rozsáhlé teoretické znalosti týkající se managementu konfigurace – představuje zde celý systém ale také jednotlivé procesy, postupy, plány a kompletní zorganizování komplikovaného a složitého procesu čímž management konfigurace je. V praktické části se snažil student identifikovat objekt konfigurace, zobrazit současný stav tohoto řízení a nadefinovat indikátory, které ovlivňují nepříznivý vývoj implementace změny v podniku Exerion Precision Technology, s.r.o. Dále vyhodnotil celou situaci v tomto podniku a především poukázal na slabá místa tohoto procesu, která ovlivňují jak průběh celého procesu tak i výsledný efekt, a navrhl, jak by měl systém managementu konfigurace fungovat. Tato diplomová práce poukazuje na to, jak důležitý management konfigurace a především správné zorganizování a řízení pro podnik je. A v případě nezvládnutí tohoto procesu to může mít negativní dopad i na ostatní disciplíny a odvětví v podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13230