BRZOBOHATÝ, P. Kategorizace mobilních jeřábů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

V práci je uveden přehled mobilních jeřábů s nosností nad 50t. Práce je členěna přehledně. Při práci autor používal převážně elektronické zdroje uvedené na internetu. Je zde poměrně obsáhlý přehled výrobců mobilních jeřábů a jejich produktů. Vlastní srovnání provozních parametrů je provedeno poněkud zjednodušeným způsobem. Jako zajímavý doplněk je na závěr práce uveden přehled cen poučitých jeřábů. Práce je zpracována ve velmi dobré kvalitě a splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Autor prokázal schopnost orientovat se v zadané tématice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování přehledu dostupných mobilních jeřábů s maximální nosností nad 50 tun od různých výrobců. Dále měl porovnat jejich technické, ekonomické a provozní parametry. Práce obsahuje vše požadované na přibližně 22 stranách. V úvodu student provedl základní rozdělení jeřábů. Zde se mohl více rozepsat o kompaktních jeřábech. Dále se student věnoval jednotlivým výrobcům mobilních jeřábů. Hlavní výrobci jsou v práci analyzováni velice pěkně, avšak několik méně známých výrobců je popsáno jen v několika strohých větách. Srovnání parametrů jeřábů je zpracováno příliš jednoduše. Jeřáby jsou seřazeny podle nosnosti, výšky, vyložení apod. Chybí zde však nějaký relativní srovnávací parametr složený ze základních provozních parametrů jak je např. uváděno u osobních vozů kW/kg a pod. Poslední část práce je obsahuje orientační přehled cen. Zjištěné nedostatky: - kapitola 2.1.1. neobsahuje nejčastěji používaný typ nosníků (krabicový) - kapitola 2.1.4. neobsahuje používaný skloněný typ nosníků s pojíždějící kočkou - kapitola 2.3.2. obsahuje rozdělení pásových podvozků, ty jsou ale špatně popsány - kapitola 3.8. výhoda zde popisovaná je samozřejmostí u ostatních výrobců - kapitola 4. chybí výše zmiňovaný relativní srovnávací parametr - student používá zastaralou literaturu z let 1946, 1975, 1985

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 13225