NECHVÁTALOVÁ, I. Bezpečnostní studie technologie galvanického pokovování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Babinec, František

Diplomantka řešila konkrétní zadání praxe, řešení kladlo zvýšené časové nároky, pracovala iniciativně s odbornou literaturou, využívala možnosti konzultací v průmyslovém podniku, tvořivě aplikovala pznatky ze studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotek, Luboš

K vypracování diplomové práce přistoupila diplomantka velmi profesionálně s konkrétním cílem a postupovala systematicky. Jasně nadefinovala cíle diplomové práce, popsala současný stav poznání, aplikovala závěry teoretické části a zároveň ukázala znalost souvisejících norem a literatury. Nechybí ani vlastní stanoviska a doporučeni ke zjištěnému stavu. Byť je zvolené téma velmi rozsáhlé, tak je obsah práce transparentní se zřetelným přínosem pro praktické použití. Diplomová práce je zpracována přehledným způsobem. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, což je podtrženo jednoduchou grafickou úpravou, která usnadňuje orientaci v celé práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13213