HÁJKOVÁ, T. Využití řasových testů v ekotoxikologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová Weissmannová, Helena

Diplomová práce se zabývá využitím řasových testů ekotoxicity . Teoretická část obsahuje základní rozdělení ekotoxikologických testů a dále se úzce zaměřuje na řasové testy. Teoretická (rešeršní) část je vhodně zestručněna a kapitola splňuje veškeré náležitosti a požadavky na tuto část diplomové práce. Praktická část práce zahrnuje metodickou část řasového testu a to jak jejich ověření se standardními látkami (dichroman draselný, 3,5-dichlorfenol), ale i s testovanými látkami. Testované látky byly deriváty kys. octové a kys. propionové a N-(4-hydroxyphenyl)acetamid, všechny tyto látky patří mezi účinné látky analgetik. Součástí práce bylo spektrofotometrické sledování růstu/inhibice řasové kultury, kterou si ověřila pomocí korelace mezi počtem buněk v řasové kultuře a spektrofotometrickým měřením. V diskuzi výsledků a závěru se studentka opírá o získaná experimentální data a vyhodnocuje ekotoxikologické parametry, které jsou pro přehlednost graficky a tabelárně zpracovány. V závěru je zhodnocen vliv testovaných látek na vodní ekosystém a posouzeno potenciální nebezpečí pro životní prostředí. Celkové hodnocení: Diplomová práce splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Diplomová práce je zaměřena na využití řasových testů pro hodnocení případné ekotoxicity vybraných účinných látek léčiv, a to diklofenaku, ibuprofenu a paralenu. Celá práce je zpracována na 61 stranách a je standardně členěna. Autorka využila celkem 50 literárních pramenů, českých i cizojazyčných, s převahou zdrojů časopiseckého typu. Teoretická část se zabývá principy a důvody ekotoxikologického hodnocení chemických látek a rozdělením testů ekotoxicity. Podstatná část teorie se věnuje testům řasovým. Experimentální část se zabývá stanovením ekotoxikologické hodnoty ErC50 pro vybraná léčiva prostřednictvím organismu Desmodesmus subspicatus. Jsou zde popsány postupy počítání organismů řasového inokula a jeho ředění za účelem zjištění vzájemné korelace počtu jedinců a absorbance řas v testovaném médiu. Tyto poznatky byly následně využity ke spektrofotometrickému sledování efektů (inhibice/stimulace) a k výpočtu hodnot ErC50 pro testované látky. K formální stránce práce mám několik poznámek; není zachována posloupnost citací autorka začíná citací 45, 19, 9,.33 atd., v textu chybí odkazy na obrázky. Kapitola 2.3.4. je stručná až příliš, nadpis nepřesný neboť testy jsou děleny dle testovacího organismu ne testovaného. Za zdařilou považuji kapitolu 2.6 kde autorka sumarizuje legislativu vztahující se k dané problematice. Kapitolu 2.5.3 a 2.5.5 bych raději nazvala obecně "Princip a provedení ekotoxikologických testů" neboť se v ní mluví o imobilizaci a úhynu testovacích organismů, což principielně odpovídá testům na živočišných organismech nikoli na řasách. Podobná nepřesnost se vyskytuje v kapitole 2.5.9 "Vyhodnocování řasového testu" cílem tohoto testu, jak správně autorka v další kapitole uvádí, je stanovit hodnoty EC50 nikoli (LC, IC) 50. Na základě komplexního posouzení doporučuji práci Terezy Hájkové k obhajobě a hodnotím ji stupněm "B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 24248