VACULA, J. Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Bakalářská práce popisuje známé téma hydromechaniky. Autor velmi přehledně a logicky sjednotil jednotlivé principy odvození hydrostatického paradoxonu jak pro kapalinu ideální tak pro reálnou. Upozornil na možné chyby v odvozeních a přístupech k němu. Přehledně ukázal výsledky jednotlivých výsledných vztahů v tabulce závislosti hloubky a tlaku kapaliny. Hydrodynamický paradoxon jako takový v technické literatuře popisován není, proto se autor správně zabýval jeho původem v Bernoulliho rovnici a rovnici kontinuity. Studoval vliv rychlosti zvuku a závislosti tlaku na Machově čísle. I tento paradoxon rozšířil o porovnání ideální a reálné kapaliny, tedy o vliv stlačitelnosti na tento jev. Pracoval velmi aktivně a dospěl ke správným výsledkům, které jsou dobře použitelné pro studium studentů jak středních tak vysokých školách. Práce je srozumitelná, na dobré grafické i stylistické úrovni. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Haluza, Miloslav

Bakalářská práce je zpracována přehledně a poměrně pečlivě. Popisuje hydrostatický a hydrodynamický paradox ideální a dále i reálné kapaliny. Je odvozen hydrostatický tlak ideální i reálné (stlačitelné) kapaliny a vyvozeny správné závěry.Je použit diferenciální i nediferenciální přístup. U hydrodynamického paradoxu zvlášť hezky je zpracována kapitola zabývající se nadzvukovým prouděním kapaliny. Jsou vysloveny správné závěry. Práci snad lze vytknout jen takové přepisy, které jsou např. v rovnicích (11), (12), kdy na levé straně je veličina konečná, na pravé diferenciální, rovnice na str.16 dole, která používá na levé straně diferenci, na pravé opět diferenciály, , některé přepisy (rovnice 19, 29) a nepřesné definice matematických úprav (rovnice 48). To však hlavní závěry a myšlenky této práce ovlivňuje jen formálně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28527