BOROVCOVÁ, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomantka se zaměřila na poskytování služeb v oblasti realit. Provedla průzkum trhu a analýzu zákazníků, dodavatelů, konkurence. Analyzovala ekonomické a sociální faktory v regionu Vyškov. V návrhu řešení vypracovala obchodní plán, maketingový mix, kde se zaměřila na produkt, cenu, HB INDEX ( nový ukazatel Hypoteční banky ). Vypracovala finanční plán včetně hodnocení rizik a harmonogram realizace celého projektu. Diplomová práce je cenným podkladem pro firmu Real Home s.r.o. Otázka: Ve SWOT analýze uváddíte jako silnou stránku zkušenosti, dobré komunikační schopnosti, znalosti o nemovitostech atd. a zároveň ve slabých stránkách uvádíte, že v čele společnosti ja čerstvý absolvent VŠ s malou zkušenosti s realitním trhem. Vysvětlete tento rozpor.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 38956