ŽŮREK, M. Řízení modelu výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování diplomové práce student prokázal teoretické i praktické znalosti a. Řešení práce věnoval úsilí, které se k termínu odevzdání stupňovalo. Prokázal omezenou schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu, realizaci a oživení řízení modelu výtahu.. Konzultací využíval ve zvýšené míře. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta další připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Využití literatury E 5/10
Formální zpracování práce E 10/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Bradáč, Zdeněk

Student zpracoval diplomovou práci na téma řízení laboratorního modelu výtahu vybaveného komunikační sběrnicí AS-i. Součástí řešení bylo navrhnout a realizovat algoritmus řízení a vizualizaci laboratorního modelu. V úvodní části diplomové práce se student zabývá základními pojmy vztahujícími se k použité komunikační sběrnici a metodám řízení výtahových systémů. V druhé popisné části student definuje parametry modelu a jeho konstrukci. Ve stěžejní části práce se student zabývá popisem funkčních bloků pro komunikaci na AS-i sběrnici a algoritmem řízení výtahového modelu. V této části student uvádí úplný stavový automat navrženého řízení výtahu v tzv. modu obousměrného SIMPLEXU. Předposlední část práce se věnuje vizualizaci modelu. Poslední částí práce je závěr. Co se týká splnění zadání diplomové práce, student pozitivně vypořádal s principy a algoritmy řízení, navrhnul a pravděpodobně realizoval algoritmus řízení a vytvořil vizualizaci modelu. Realizaci a implementaci řízení výtahu je obtížné ověřit, jelikož diplomová práce se tomuto tématu nijak nevěnuje. Stejně tak v práci není nikterak diskutován bod č. 4 zadání. Mám za to, že práce v plném rozsahu neplní zadání. Odborná úroveň práce je průměrná. V práci se vyskytují chyby, kterých by se technik neměl dopouštět. Přesto z odborného hlediska je práce ucházející, obsahuje nejen zvládnutí HW výtahu a porozumění PLC řízení systémů, ale i programování a tvorbu vizualizací technických procesů. Práce je zpracována v některých místech chaoticky. Některé kapitoly na sebe bezprostředně navazující spolu přímo nesouvisejí a takovéto myšlenkové skoky čtenáře až šokují viz přechod kapitoly 4 a 5.Významným problémem je, že některé kapitoly nejsou nijak uvedeny a čtenář je zmaten, viz počátek kapitoly 5.Je zde přímo diskutován nějaký protokol, u kterého není jasné k čemu je, na jaké sběrnici je implementován, atd. Vlastně v celé práci chybí blokové schéma modelu a jeho technického vybavení včetně rozvodu sběrnice AS-i. Čtenáři nezbývá než intuitivně věštit, o čem je v některých pasážích řeč. Grafické znázornění viz obr. 3.1 je také neslučitelné s technickou praxí. Z obrázku není jasné, jaké veličiny jsou vyneseny na osách, jaké jsou distance mezi patry atd. Příslušný textový popis je zmatený. Bez znalosti distance pater a vynesené časové osy je zdůvodnění a výpočet časových poměrů v textu naprosto nic neříkající. Mám zásadní výhrady k formálnímu zpracování diplomové práce. V práci naprosto chybí jakakoliv diskuze dosažených výsledků a jejich prezentace. Přesto doporučuji diplomovou práci s výhradami k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 38961