VLČEK, D. Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klement, Josef

Práce je zaměřená na specifickou oblast leteckých konstrukcí. To si vyžádalo poměrně náročné přípravné studium dané problematiky.Výsledek tohoto studia je shrnut v části práce Charakteristika kompozitních materiálů. Vlastní téma je rozpracováno v části 3 Výkresy částí z kompozitních materiálů, která představuje popis nejdůležitějších principů obsažených v rozsáhlých normách oboru Letectví a kosmonautika ČSN EN 4408-001 až ČSN EN 4408-006. Dalibor Vlček pracoval samostatně a z vlastní iniciativy využíval konzultací s vedoucím BP a dalšími pracovníky Leteckého ústavu. Práce je dobře využitelná ve výuce i při praktickém navrhování leteckých konstrukcí z kompozitních materiálů. Připomínka: K názornosti by přispělo, kdyby popsané principy byly dokumentovány na konkrétním kompozitním dílu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Urík, Tomáš

Bakalářská práce je věnována zpracování stručného přehledu pravidel používaných při tvorbě a vedení konstrukční a technologické dokumentace leteckých dílů vyrobených z vlákny vyztužených polymerů. V první části práce (kap. 2) autor popisuje základní charakteristiky a rozdělení kompozitních materiálů. Druhá část práce (kap. 3) je rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají problematikou tvorby výkresové dokumentace pro části z vlákny vyztužených polymerů. Autor čerpá informace z normy ČSN EN 4408. V kapitole 3.1 jsou shrnuty základní pojmy a definice a všeobecná pravidla pro zpracování technické dokumentace kompozitních dílů. Kapitola 3.2 detailně popisuje kreslení a zobrazování laminátových částí. Kreslení částí se sendvičovým jádrem a částí vyrobených navinutím je zpracováno v kapitole 3.3 resp. v kapitole 3.4. V závěru autor uvádí, že pracoval se souborem evropských norem EN 4408, které doplnil vysvětlujícími poznámkami a schématy. Hodnocená bakalářská práce je zpracována na vysoké grafické úrovni. Autor prokázal, schopnost práce s odbornou literaturou. Po obsahové stránce práce splňuje zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Vlastní přínos a originalita C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37240