KOZÁK, J. Instalační sběrnice v inteligentních budovách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem rešeršní práce bylo seznámit se s oblastí inteligentních budov a vypracovat detailní přehled instalačních sběrnic používaných v této oblasti. Jedná se o jednodušší úlohu s nutností zpracovat velké množství informací. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krček, Petr

Předložená bakalářská práce má kompilační charakter. Obsáhlost analýzy z dostupných zdrojů pokládám za dostatečnou. Práce je psána čitelně, avšak místy se zde vyskytují určité nepřesnosti (např. str. 24 a 25: odkazy na nesprávné kapitoly), překlepy (např. str. 15, druhý odstavec, čtvrtá věta) a bohužel i pravopisné chyby (např. str. 17, první odstavec, první věta). Zadání ukládá mimo jiné vypracovat srovnání jednotlivých sběrnic, což mohlo být provedeno důsledněji. I přes uvedené výtky hodnotím bakalářskou práci jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37241