ŠINDELÁŘ, J. Plánování cesty neholonomního mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krček, Petr

Diplomant zpracoval svoji práci samostatně, s vedoucím práce byly řešeny závěrečné úpravy. Z vlastního textu práce i ze zdrojového kódu programu je patrné, že se diplomant inspiroval uvedenými zdroji a nenechal se příliš ovlivnit originálními myšlenkami. Simulační program je pro ověření funkce představených algoritmů použitelný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dvořák, Jiří

Zadání práce bylo v podstatě splněno. Autor se zabýval problematikou plánování cesty robotu se zaměřením na neholonomní roboty. V teoretické části práce autor nejprve popisuje obecně problematiku plánování cesty a poté se věnuje podrobněji třem metodám vybraným z literatury. Autorovi se zde nepodařilo dodržet jednotný styl výkladu, který je místy příliš poplatný použitým pramenům. Dopustil se několika terminologických nepřesností (např. plánování pohybu není úplně totéž co plánování cesty). V praktické části autor popisuje implementaci tří vybraných metod, vytvořený program a provedené experimenty. Této části bych vytkl malý počet prezentovaných experimentů. Hlavním přínosem práce je vytvořený program, který může být využit v dalším zkoumání dané problematiky. V práci se vyskytuje řada překlepů, gramatických chyb a stylistických nedostatků. Rušivě působí nejednotné skloňování slova robot (2. pád robota i robotu) a používání životného rodu (roboti místo roboty). Práci je třeba vytknout také několik formálních nedostatků. Některé matematické symboly nejsou psány kurzívou. Vzorce nejsou číslovány jednotným způsobem (v kap. 2 je číslování dvouúrovňové, od kap. 3 je průběžné a začíná číslem 1. Čísla vzorců by také neměla být psána kurzívou. Mezi obrázky 12 a 13 se objevují obrázky s čísly 12.1 a 12.2.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26400