ROTNÁGL, P. Bezpečnost technických syst¨¦mů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hammer, Miloš

Diplomová práce řeší významné téma z oblasti diagnostiky elektrických strojů točivých. Diplomant předkladá v průmyslové praxi doposud nepoužívaný způsob hodnocení bezpečnosti technických systémů. Práce obsahuje drobné chyby, které však nemají zásadní vliv na význam práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlík, Josef

Práce se zabývá tématem, které je dlouhodobě aktuální a jehož hlubší propracování je tedy přínosné. Ačkoliv práce vykazuje jisté nepřesnosti a občasné chyby, tak vzhledem k tomu, že tyto se netýkají zásadních částí práce, tak práci jako celek výrazně nenarušují. Lze tedy konstatovat, že práce jako celek dosahuje potřebné kvality k obhájení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 21027