VOLF, S. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Předložené varianty finančního plánu jsou odlišné zejména v položce příjmů z investice. Žádám diplomanta o vysvětlení tvorby výše těchto příjmů ve všech třech variantách včetně zdůvodnění rozdílů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Funk, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 36832