GIRMAN, P. Kondenzační parní turbina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Diplomová práce byla zadána společností SIEMENS Turbomachinery. Řešila aktuální problém zvyšování podílu výroby elektrické energie formou kondenzačního modulu. Kladně hodnotím zejména použití radiálního regulačního stupně a axiálního výstupního hrdla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Průdek, Miloš

Velmi dobře je zpracován termodynamický výpočet kondenzačního modulu v programu Excel s rychlým a přehledným výstupem do tabulky s možností vykreslení rychlostních trojúhelníků. Velkou výhodou je přímé propojení s elektronickou verzí parních tabulek. Na schématu zapojení obr.2.2/str.12 je chyba v umístění třícestného ventilu, ten má být až na výstupu z protitlaké turbíny. Ve slovním popisu je zapojení kondenzační turbíny popsáno správně. Konstrukční řešení turbíny je řešeno ve fázi podélného řezu a detailně neřeší jednotlivé konstrukční uzly. Zajímavé je použití natáčivých statorových lopatek u radiálního regulačního stupně, kdy nedochází ke škrcení páry. Vyzdvihnul bych použití bandáží a těsnicích břitů na přetlakových lopatkách. Naopak správně jsou na posledních dvou oběžných řadách bandáže odstraněny kvůli vlhkosti páry. U kondenzační turbíny nemohou být parní ucpávky pouze odsávané, ale je potřeba je doplnit i prostorem pro zahlcení, aby nedocházelo k přisávání vzduchu do kondenzátoru. U dispozičního uspořádání turbosoustrojí by měla být doplněna spojka umožňující odpojení a připojení kondenzačního modulu dle potřeby. Práce je zpracována pečlivě a splňuje daný úkol v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28530