ŠRÁMEK, M. Rozpoznání hlasových příkazů v audiosignálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Martin Šrámek se ve své bakalářské práci věnuje detekci jednoslovných příkazů v audiosignálu. Pro úspěšné zpracování úlohy je třeba nastudovat metody, které nejsou předmětem studia v nižších ročnících, což pan Šrámek úspěšně zvládl. Předpokládám, že práci svého detekčního systému předvede před komisí během obhajoby své práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grepl, Robert

Práce je napsána srozumitelným způsobem, její značná část je věnována studiu současného stavu a výsledkem je pak vlastní funkční implementace algoritmu rozpoznání izolovaných slov pomocí porovnávání spektrogramů. Vzhledem k charakteru problému (velká závislost na řečníkovi a nahraných vzorech) by patrně bylo významným přínosem podstatně důkladnější testování funkce systému více řečníky a případně také mimo laboratorní prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28565