KRMELA, T. Nízkofrekvenční výkonový zesilovač ve třídě D s přepínačem vstupů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nízkofrekvenčního zesilovače ve třídě D, který byl vhodně doplněn dalšími funkčními bloky předzesilovače s přepínáním vstupů. Student vytvořil kompletní návrh a konstrukční podklady zesilovače 2 x 50 W, který obsahuje standardní zapojení obvodu výkonového zesilovače TDA 7490 a předzesilovače TDA 1524A. Z předložené bakalářské práce je zřejmé, že realizace byla úspěšná a naměřené výsledky dokazují velmi dobré technické parametry realizovaného zařízení. Zájem studenta o práci byl motivován realizací pro vlastní použití. Výsledkem práce je jak kvalitní konstrukční dokumentace, tak i kvalitní realizace. Student pracoval samostatně a konzultace využíval pouze k prezentaci výsledků návrhu. Práce byla také publikována na studentské soutěži Student EEICT 2010. Zadání považuji za splněné a práci s doporučenou literaturou považuji za příkladnou. Vzhledem ke všem uvedeným předchozím hodnocením doporučuji práci k obhajobě před státní zkušební komisí a navrhuji práci hodnotit stupněm A/90 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šotner, Roman

Student měl za úkol navrhnout a realizovat kompletní stereo audiozesilovač s přepínačem několika vstupů, korekcemi a koncovým stupněm ve třídě D. V práci by bylo vhodné lépe zdůraznit vlastní přínos (návrh, výrobu, svoje předlohy desek plošných spojů), který tam je, ale v množství informací je utopen. Některá svoje tvrzení by bylo vhodné podložit alespoň jednoduchým výpočtem (např. mezní kmitočet LC filtru). Některé teoretické náležitosti by měly být lépe formulovány. Cíle zadání byly dle mého názoru zcela splněny. Bohatě to dokazuje fotodokumentace na konci práce. Mám několik formálních připomínek. Semtam je použit netechnický způsob vyjadřování. V obr. 2.3 je až po přečtení textu patrné co bylo myšleno. Uvést legendu či označení průběhů popiskem by stačilo. V textu práce není odkázáno na obr. 3.4. Křivky v obr. 4.7 by měly být nějak rozlišeny (barvami, či druhem čar). V tab. 4.2 je chybička v jednotce. Schemata jsou z Eagle exportována s nízkým rozlišením a proto je jejich čitelnost obtížnější. Překlepů a nevhodných formulací je zde minimum. Navrhuji hodnocení B/82 b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 30965