KUDER, Z. Analýza samovolného pohybu končetin a třesu pomocí vysokorychlostní kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychtárik, Milan

Student v rámci své bakalářské práce realizoval systém pro měření tremoru využívající snímání kmitů ruky pomocí vysokorychlostní kamery a tento systém pak otestoval v rámci vlastních navržených experimentů. Od experimentů zaměřených na měření esenciálního tremoru po intoxikaci alkoholem bylo na popud vedoucího upuštěno. Student pracoval zcela samostatně a své výsledky pravidelně konzultoval. Kladně hodnotím i to, že student po kvalitně odvedeném semestrálním projektu neusnul na vavřínech a na projektu až do samotného odevzdání stále intenzivně pracoval. Práce byla i prezentována a oceněna na studenstké konferenci EEICT. Samotný systém realizovaný studentem je navržen výborně, odladěn a do hloubky promyšlen. Ačkoliv se při samotném řešení projektu ukázalo, že použitá kamera není zcela vhodná pro tento typ měření a některé zkoumané jevy je tímto systémem možné zachytit jen obtížně, přesto se výsledky experimentů a jejich interpretace jeví jako smysluplná. Po obsahové stránce je práce koncipována výborně. Teorie je omezena na nezbytné minimum a naopak maximum prostoru autor věnuje samotnému návrhu měřícího systému, způsobu akvizice dat a jejich vyhodnocení. Nechybí ani podrobná diskuze nedostatků a omezení vlastního řešení. K formální stránce práce nemám výhrady. Celkově práce svědčí o výborných praktických i teoretických dovednostech autora, cíle práce považuji za bezezbytku splněné a práci bez výhrad navrhuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Čmiel, Vratislav

Práce je ryze praktického zaměření. Student jen lehce uvádí základní pojmy a dále se věnuje samotným možnostem měření a vyhodnocení třesu pomocí kamery a dalších potřebných prvků. Student navrhnul a realizoval metodu měření pomocí LED signalizačního zařízení umístěného na konečcích prstů a pomocí kamery. V porovnání s běžným přímým optickým snímáním konečků prstů kamerou tato metoda umožňuje přesnější lokalizaci snímaných objektů, měření a vyhodnocení je přesnější. K danému účelu je vytvořeno programové vybavení. Softwarové prostředí je propracované a nabízí možnost volby a vyhodnocení mnoha parametrů. Celý systém byl experimetnálně testován a výsledky byly vyhodnoceny. Práce je na výborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 30969