KEPRT, M. Využití simulace jízdy vozidla po povrchu v současném vývoji vozidel a motorsportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Jan

Student vypracoval práci na dobré odborné úrovni. Bohužel práce obsahuje nespočetné množství hrubých pravopisných chyb (y/i, interpunkce, atd.) a řadu překlepů. Tato skutečnost výrazně snižuje celkovou úroveň práce. Student při zpracovávání práce jevil snahu a zájem, avšak výsledná práce tomu neodpovídá. Vzhledem k názvu a zadání práce mohlo v ní být obsaženo výrazně více informací a studií simulací v dané oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Bakalářská práce je po odborné stránce na celkem dobré úrovni. Student se v práci zabývá rešeršní studií na téma využívání počítačové simulace jízdy vozidla. Práce je logicky a přehledně členěna, včetně práce s citacemi. Po stránce slohové a gramatické je však toto dílo hrubým znesvěcením českého jazyka. Předložená práce má i přes uvedené výhrady celkově přijatelnou úroveň a je v souladu se zadáním. Michal Keprt ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či dalšího studia. Autor by měl doplnit své chabé znalosti gramatiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 29289