HAMAN, T. Přehled bezpilotních letounů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dofek, Ivan

Student splnil zadání bakalářské práce v plné míře, dokázal zpracovat a vyhodnotit značné množství informací. Vznikla zajímavá a ucelená práce, na kterou bude možné navázat v budoucnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Jan

Bakalářská práce splňuje požadavky zadání. Celkový dojem jinak pěkně provedené práce kazí překlepy a několik technických nepřesností (např. váha v kg – kapitola „4. Rozdělení“). V závěru práce autor uvádí srovnání uvedených letounů. Zde bych vypustil celkové srovnání letounů spadajících do různých kategorií dle hmotnosti. Celkově lze říct, že práce je na výborné úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28551