DOMANSKÝ, D. Návrh kompresoru turbodmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP se zabývá kompresory plnících turbodmychadel, byla zadána společností Honeywell. Cílem práce byla studie proveditelnosti numerického modelování meze pumpování v radiálním kompresoru. Práce obsahuje výpočet stupně kompresoru a analýzu výpočtu proudění pomocí CFD simulace. Cíl práce byl splněn, výsledky mohou být využity v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škorpík, Jiří

Práce mohla být pojatá daleko ambiciózněji. Především ve výpočtové části (model CFD) se jednalo podle popisu o pouhé zadání vybraných hodnot do programu. Nadruhou stranu student provedl i "klasický výpočet" charakteristiky kompresoru a proto obě výsledné charakteristiky mohl porovnat a kriticky zhodnotit. Také navrhované konstrukční úpravy spočívaly pouze ve změně výstupního úhlu lopatkování. Student mohl rozvíjet dál konstrukční úpravy navržené v první části práce v kap. 10. Práci téměř chybí závěr. Velmi pozitivně hodnotím práci s odbornou literaturou a skutečnost, že student použil k řešení softwárové nástroje, které nejsou běžnou součástí výuky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 36861