MELŠA, V. Návrh, simulace a měření aktivních filtrů s moderními funkčními bloky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Cílem bakalářské práce byl návrh zapojení univerzálního přeladitelného elektronického filtru na bázi vybraných moderních funkčních bloků a jeho realizace ve formě laboratorního přípravku. Na základě srovnání několika variant, především z hlediska možností realizace předepsaných typů filtrů i jejich přelaďování, se student rozhodl realizovat filtr pracující v proudovém módu, na bázi operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou (CFOA). Koncepce zapojení vychází z již zapojení publikovaného, bylo však modifikováno pro možnost elektronického přelaďování. Laboratorní přípravek byl úspěšne zkonstruován a proměřen, výsledky vesměs odpovídají předpokladům. Z tohoto hlediska považuji zadání bakalářské práce za splněné. V práci se vyskytuje řada formálních nedostatků, vč. těch, které již byly vytýkány v práci semestrální: některé nekvalitní obrázky, nevhodně zařazené odkazy na literaturu za vzorci, seznam literatury není vždy v souladu s normou, používání českých i anglických symbolů a další. Celkově student dle mého názoru prokázal schopnosti v oblasti návrhu a konstrukce elektronických zařízení, které odpovídají danému stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Náplní práce mělo být mimo jiné seznámení se s metodami návrhu filtrů s moderními funkčními bloky. Student se zabýval pouze dvěma integrátovými strukturami, přičemž principielní funkce není vysvětlena ani u jednoho. Práce obsahuje základní střídavé analýzy jednotlivých filtrů v obvodovém simulátoru Pspice. Podle mého názoru by bylo vhodné zabývat se i toleranční nebo citlivostní analýzou, která může mít na kmitočtové charakteristiky zásadní vliv. Rovněž zhodnocení měření a diskuse odchylek výsledků měření od simulací mohlo být zpracováno mnohem lépe. Zcela postrádám popis integrovaného obvodu LT1228. Lze konstatovat, že zadání projektu sice bylo splněno, ale práce mohla být odvedena lépe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 30984