MACHATÝ, J. Program pro měření reakční doby na zrakový a sluchový podnět [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Cílem práce bylo sestavit program pro platformu MS Windows pro měření reakční doby na zrakový a sluchový podnět. V práci je realizován program v C++ v prostředí Qt, který umožňuje uživateli spouštět předvolené testy a zároveň vyhodnocuje a graficky prezentuje výsledné reakční doby, vč. průměrné doby a směrodatné odchylky. Parametry programu je možné jednoduše nastavit v externím souboru. V teoretické části student popisuje faktory ovlivňující rekační dobu, vč. fyziologie zrakového a sluchového aparátu a nervového systému. V závěru práce student pojednal i o možném zpoždění použíté periferie - klávesnice. Po formální stránce mám výhrady ke kvalitě některých obrázků a k formátování textu. Zbytečné zalamování některých kapitol bohužel působí nepřirozeně. Samotný program sestavený v bakalářské práci student prezentoval na soutěži Student EEICT 2010. Předloženou práci pana Jiřího Machatého doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou "velmi dobře / B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Škutková, Helena

Student Jiří Machatý vytvořil ve své bakalářské práci po programové stránce velmi precizní aplikaci pro měření reakční doby na zrakový a sluchový podnět. V praktické části své práce splnil všechny body zadání a není mu zde možnost nic vytknout. Bohužel celou práci degraduje špatné formální zpracování textové dokumentace bakalářské práce. Studentovo vyjadřování je velice vágní s gramaticky nevhodně tvořenými větami, často bez podmětu či slovesa. Teoretická průprava práce je velice obecná s občasnými nepřesnostmi a postrádá řádné doložení citací odborné literatury, ze které student tyto informace získal. Konkrétně se jedná téměř o celou druhou kapitolu. Očekávala bych zde rozbor odbornější problematiky k danému tématu, jako je frekvenční závislost a dynamické vlastnosti sluchu, například možnost rozlišitelnosti dvou po sobě následujících zvukových impulsů. Rovněž bych zde vytkla nepochopitelné číslování obrázků a tím i odkazy na ně v textu, které často nesedí. Nevhodné je i začínání každé podkapitoly na nové stránce. Diskuze nad výsledky práce je nedostatečná a chybí zde srovnání dosažených výsledků například s odbornou literaturou. Kapitolu statistické vyhodnocení by bylo vhodné upřesnit nějakými statistickými testy. Sám student uvádí možnost nedostatečného soustředění testované osoby na začátku testu. Tyto hodnoty by bylo vhodné vyloučit pomocí testů extrémních odchylek apod. Je zde nepodložená volba zvukových podnětů a podobně i zrakových, kde jsou pouze bez vysvětlení předloženy dva obrázky. Pro tyto nedostatky navrhuji hodnocení pouze dobře se 73 body.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

eVSKP id 30977