BEDNÁŘ, P. Testovací stolice na zkoušení sněhových řetězů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Foller, Bronislav

Práce formálně vyhovuje zadání a její úroveň zpracování plně charakterizuje schopnosti studenta. Pro praktické využití výsledků by bylo potřeba některé části konstrukce zřejmě přepracovat. Např. konstrukce rámu je dle mého názoru koncepčně neuspokojivá, složitá s nepřiměřenými tolerancemi a její dimenzování, vzhledem k zatěžovacím podmínkám se mi zdá nedostatečné. Studen pracoval samostatně bez potřeby věcných konzultací. Celkový výsledek jeho práce hodnotím dobře - C

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Plšek,, Ladislav

Diplomant ve své práci navrhuje konstrukci rámu, pohonů a stavěcích mechanismů pro testovací stolici na zkoušení sněhových řetězů. Všechny body zadání byly splněny. Drobné připomínky mám pouze k pravopisné stránce a výkresové dokumentaci. Některé části textu jsou doprovázeny chybami ve formě chybějící interpunkce a absencí velkých slov na začátku vět. Ojediněle to vede až k tomu, že se text stává téměř nesrozumitelný (viz např. str. 18 nahoře, str. 9 nahoře i dole). K výkresové dokumentaci bych měl následující poznámky. Na výkresu rámu je předepsána rovnoběžnost 0,2 mm. Bez obrábění bude uvedená rovnoběžnost díky deformaci po svařování jen těžko dosažitelná. Technologii výroby ještě více zkomplikují složité úkosy na pozicích 5 a 6. Na výkresu hřídele postrádám rozměr polotovar (v razítku) a kótu hloubky drážek pro pera. Poznámku o závitech bych raději nahradil řezem a zakótováním ve výkrese. Drsnost Ra 3,2 na průměru 45 nemá opodstatnění. I přes uvedené poznámky se domnívám, že výsledky práce odpovídají předpokládané odbornosti, kterou by měl diplomant získat během studia, proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16958