BAČÍK, M. Parkovací radar [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Říčný, Václav

Student Martin Bačík pracoval na své bakalářské práci velmi svědomitě a iniciativně. Zadání bylo komplikováno požadavkem realizace zřízení. Student požadavky zadání splnil v celém rozsahu a v některých směrech šel i nad ně (např. mikroprocesorem řízená funkce, kompensace vlivu teploty apod.). Navrženou koncepci parkovacího radaru považuji za velice zdařilou a technicky vyspělou. Bakalářská práce má velmi dobrou odbornou i úroveň, přestože se student nevyhnul některým, především terminologickým, nepřesnostem. Odvedl, dle mého soudu velké pensum kvalitní vývojářské práce. Rovněž po formální stránce je bakalářská práce Martina Bačíka kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci multi-senzorového parkovacího radaru. Práce je logicky členěna a obsahuje všechny náležitosti pro konstrukci radaru. Rozsah (44 stran textu) je místy zbytečně zvyšován nedůležitými, převzatými obrázky (např. fotografie dílčích součástek). Na druhou stranu důležité části zapojení jsou popsány jen povrchně. Formální stránce také neprospívá používání binární tečky, nejednotnost stylů, či chybné číslování kapitol (str. 10). V textu je popsána možnost korekce vypočtené vzdálenosti v závislosti na teplotě a zmíněn vliv vlhkosti. Pro korektní realizaci tak mohlo být zvoleno kombinované čidlo teploty a vlhkosti. Z blokového zapojení celého radaru (obr. 5) by se mohlo zdát, že každá dvojice vysílač/přijímač je ovládána jedním procesorem – což je v rozporu s obvodovým zapojením. Student by měl také vysvětlit, jakým způsobem je řízeno přepínání mezi výstupními signály z jednotlivých senzorů a jak jsou tyto signály v programu interpretovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 30917