ENEKEŠ, L. Výroba součásti z plastu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

V rámci baklářské práce zpracoval autor problematiku vstřikování plastů se kterou se během studia setkal jen okrajově a tedy musel do dané technologie a konstrukce formy, která byla výsledkem zadání proniknou zvýšeným studijním úsilím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Připomínky k textové části BP: List 39 - Chybný výpočet ve vzorci (9). Správně má být: Vd=1,2*n*Vp=1,2*4*8,92=42,82 ccm To potom odpovídá výsledku výpočtu dle vzorce (14). List 55 - Tabulka v příloze 1 - použity nedovolené jednotky. Připomínky k výkresové dokumentaci: Výrobní výkres patky č.v. BP-A4-S51 - Uvedený stupeň přesnosti (IT 7) u průměru 24 mm není technologií vstřikování dosažitelný i vzhledem k navrženému materiálu s vyšší hodnotou smrštění (PA-6). Výrobní výkresy vložek desky tvárníků a tvárnic - U jmenovitých rozměrů tvarové dutiny není zahrnuto procento smrštění materiálu PA-6 (cca 2%). Výkres sestavení vstřikovací formy č.v. BP-A0-S51-00 - V řezu A-A schází (není nakreslen) propojovací kanálek horní temperační větve. Celkové hodnocení: Předložená práce svou úrovní a celkovým rozsahem přesahuje obvyklou úroveň bakalářských prací. Velmi pěkně jsou popsány vlastnosti plastů v rešeršní části BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 16963