KALLA, L. Inverzní kyvadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem práce bylo v prostředí Matlab Simulink sestavit simulační model. Vlastnosti navrženého modelu experimentálně porovnat s jeho reálným protějškem. Dalším cílem je vyzkoušet v prostředí Matlab Simulink regulaci modelu a na základě zjištěných výsledků se pokusit o řízení reálné soustavy pomocí programovatelného automatu. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zuth, Daniel

Práce obsahuje několik nepřesností, které snižují její kvalitu. Např. na str. 22 není jasné dle jakých kritérií byl upraven moment setrvačnosti a koeficient útlumu. Taktéž na str. 25 formulace "Průběh vstupu proudu je nastaven jako skoková změna z 0V na 24V, což je maximální proud.", či popis grafu na obr. 44 „Výkyv signálu při změně napájení v dolní poloze“, nejsou úplně vhodné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29247