WINTR, A. Model plošného rozložení optické intenzity ve svazku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Cílem bakalářské práce bylo modelovat optický svazek na základě experimentálně získaných parametrů svazku. Student byl při práci na projektu aktivní a snažil se porozumět dané látce. Ukázal možnost modelovat elipticky symetrický svazek generovaný laserovou diodou a experimentálně studoval rozložení optické intenzity ve svazku generovaném různými typy optických vláken. Experimentálně získané výsledky porovnal s teoretickými hodnotami Gaussova svazku. Zadání bakalářské práce bylo splněno, avšak v některých částech se autor poněkud odchýlil od původního záměru, kterým bylo experimentálně ověřit vlastní počítačový model svazku. Autor se příliš spoléhal na zdroje z Internetu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 33/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Hudcová, Lucie

Cílem této práce bylo studium optického svazku šířícího se volným prostorem. V rámci práce měl vzniknout i počítačový model svazku. Práce působí neuceleně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky nenavazují. Úvod a závěr obsahují stejné pasáže. Bylo by vhodnější, kdyby v počítačovém modelu Gaussovského svazku byly použity parametry charakterizující intenzitní profil laserového svazku, tj. například pološířka svazku místo směrodatné odchylky. Student ve své práci porovnává Gaussův svazek se svazkem vystupujícím z optického vlákna, přičemž nebere v úvahu, že na výstupu optického vlákna je Besselovské rozložení optické intenzity, pouze základní mod LP01 má podobné rozložení optické intenzity jako Gaussův svazek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Odborná úroveň práce E 28/50
Splnění požadavků zadání B 16/20
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 22299