ČAJÁNEK, M. Modely stochastického programování v inženýrském návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Pavel

Autor práce splnil požadavky náročného zadání a podle mého úsudku je v dále zmíněném směru překročil. Náročnost spočívala v požadavku osvojit si a provázat poznatky tří oblastí: matematického programování, modelování stochastické neurčitosti a numerické řešení PDR pro inženýrské aplikace. V zadání byl kladen důraz na robustní řešení vybrané úlohy tak, aby práce motivovala inženýry k využití kombinovaných technik. Úspěšnost autora je potvrzena tím, že části práce byly využity při řešení projektů: MŠMT č. 1M06047, GAČR č. 103/08/1658 a VZ MŠMT č. MSM0021630519. Autor navázal na práce E. Žampachové a P. Popely a prezentuje původní výsledky. Prokázal schopnost tvořivě pracovat se zahraničními prameny a osvojené poznatky prohlubovat a používat. Vysoce oceňuji schopnost samostatné práce autora. Práce je přehledně zpracována v LaTeXu. Autor s porozuměním pro typografická pravidla kombinuje účinek textu, vzorců a vizualizace výsledků na čtenáře. Je proto škoda, že autorovi utekly některé, byť vtipné, překlepy (např. str. 3 „uřčení vhodnosti“). Odkazy na zdroje jsou vhodně zahrnuty a nepůsobí rušivě. Členění textu je promyšlené, jednotlivé kapitoly představují ucelené a navazující celky. Po krátkém úvodu, kde autor přibližuje cíle a obsah práce, následuje přehledová kapitola věnovaná NLP, která má tradiční členění (formulace, konvexní funkce, extrémy). Kapitolu uzavírá část věnovaná kvadratickému programování. Kapitola 3 je věnována základům stochastického programování. Standardně jsou zmíněny WS a HN přístupy, základní deterministické přepisy a charakteristiky EEV a VSS. Kapitola 4 po úvodním přehledu uvádí formulaci úlohy založenou na Poissonově rovnici, obohacenou o náhodné vlivy a rozhodování prvního a druhého stupně. Autor volí aproximaci úlohy s použitím scénářů a tradiční diskretizaci prostorových proměnných. Získává tak pro jednotlivé deterministické přepisy několik úloh kvadratického programování, realizuje výpočty a výsledky vizualizuje. Kladně hodnotím výpočty EEV a VSS charakteristik. Vizualizace umožnila autorovi posoudit hladkost docíleného řešení a doplnit model o odpovídající podmínky tak, aby došlo ke zlepšení. Následně pomocí intervalového odhadu chyby aproximace (dle D. Mortona), posoudil kvalitu řešení. Dále se autor z vlastní iniciativy překročil rámec zadání diplomové práce, kdy realizoval výše diskutovanou diskretizaci pomocí MKP. Imponující úsilí autora, které dospělo i k implementaci a testovacím výpočtům a které je na žádost vedoucího práce uvedeno byť i v počáteční a zčásti syrové podobě, představuje významný krok důležitým směrem. Je ovšem škoda, že autorovi při posledním čtení této části ve větší míře unikly některé zbytečné a matoucí překlepy. Práci uzavírají jasné závěry, seznam značení, přehled literatury, na kterou je průběžně odkazováno v textu práce, a dále jsou zahrnuty bohaté zdrojové přílohy na CD. Práci velice oceňuji i z hlediska perspektiv řešené problematiky a bez výhrad ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mrázková, Eva

Práce se zabývá využitím stochastického programování v inženýrských optimalizačních úlohách s omezeními ve tvaru PDR. Oceňuji samostatný přístup diplomanta při řešení problému s hladkostí funkce řízení a dále při pokusu s metodou konečných prvků, které bylo nad rámec zadání. Nedostatkem je větší množství překlepů, ale i chyb v matematické části práce. Přesto hodnotím celkově práci stupněm A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16935