CHLÁDEK, M. Variantní řešení výroby jezdce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Havliš, Stanislav

V předložené práci je v první části proveden rozbor zadané součásti. Rozbor je technicky srozumitelný včetně popisu použitého materiálu. V další části jsou popsány možné varianty výroby součásti. Tyto jsou navrženy technologicky správně, metoda MIM je velice dobře popsána. V popisu stříhání a ohýbání plechu jsou správně definovány souvislosti mezi materiálem - tloušťkou materiálu - přesností střihu - odpružením při ohybu a tep. zpracováním. Všechny varianty jsou vyhodnoceny technologicky i ekonomicky. Z uvedeného vyplývá, že si posluchač osvojil základní technologické znalosti včetně práce s literaturou a to mu dává dostatečnou přípravu k dalšímu uvažovanému studiu technologie tváření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29270