VOMOČIL, V. D/A převodník pro CD/DVD přehrávač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Bakalářská práce se zabývá návrhem jakostního externího D/A převodníku pro oblast audio, který by byl využitelný ve výuce Nízkofrekvenční elektroniky. Předpokladem bylo, že převodník bude zpracovávat libovolný standardizovaný formát audio na rozhranní SPDIF. Z původního návrhu mikrokontrolérem externě řízeného převodníku byla po neúspěšné realizaci prototypu upravena konstrukce převodníku na jednodušší verzi, která je dvoukanálová a samostatně řízená vstupním digitálním signálem. Zpětně však lze hodnotit i studentovu snahu o oživení původní verze. Nakonec byly vytvořeny konstrukční podklady a funkční prototyp, jehož parametry byly ověřeny standardním laboratorním měřením. Bohužel však naměřené parametry poukazují na nízkou kvalitu převodníku, zejména vysoké harmonické zkreslení a malou linearitu resp. dynamiku převodníku oproti katalogovým hodnotám. Student pracoval samostatně, jak při vlastním návrhu, tak i oživování a měření. Zadání považuji za splněné a vypracování hodnotím na zcela běžné bakalářské úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Brančík, Lubomír

Předložená práce se zabývá návrhem modulu D/A převodníku pro CD/DVD přehrávač a jeho praktickou realizací ve formě laboratorního přípravku. V souladu se zadáním se student zaměřil na zpracování digitálního signálu SPDIF. Práce je z velké části spíše popisného charakteru, kdy je téměř celá její polovina věnována popisu použitých integrovaných obvodů firmy Cirrus Logic - přijímače digitálního signálu CS8414 a převodníku digitálního signálu CS4334. Návrh blokové struktury modulu D/A převodníku vychází z dokumentace výrobce. Vlastní přínos studenta lze proto spatřovat především v konstrukci laboratorního přípravku, v jeho oživení a praktickém proměření jeho vlastností. V práci se vyskytuje několik formálních nedostatků. Např. obvod převodníku CS4392 uvedený na Obr.3.1.1 neodpovídá obvodu CS4334 v textu, na str. 12 se začíná psát o vnitřní struktuře obvodu dle Obr.3.2.1 a teprve poté je na tento obrázek odkaz, odkazy na obrázky jsou často typu "obrázek Obr....", aj. Druhá část práce je věnována popisu měřicího pracoviště a prezentaci výsledků jednotlivých měření - modulových kmitočtových charakteristik, harmonického zkreslení (přesněji THD+N), separace kanálů, linearity a odstupu signálu od šum. Z popisků obrázků není zřejmé, zda se jedná o měření na celém modulu D/A převodníku či na D/A převodníku (vlastním obvodu CS4334) - to je osvětleno až v samém závěru práce. Zde je také uveden nesoulad v hodnotách naměřeného THD+N modulu D/A převodníku od hodnot očekávaných. Celkově považuji zadání bakalářské práce za splněné a hodnotím ji výslednou známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 15487