ČECH, L. Optimalizace vytápění ZŠ Budišov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Práce byla zadána na základě skutečných požadavků na optimalizaci vytápění školního objektu.Bylo navrženo 5 variant včetně ekonomického vyhodnocení.Diplomant pracoval samostatně, získával si potřebné materiály od zadavatele. Práci hodnotím jako teoreticky nenáročnou, ale z praktického inženýrského hlediska velmi dobře zpracovanou.Diplomant má přehled o technicko-ekonomickém hodnocení investic v energetice. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Práce je vypracována na vysoké grafické úrovni, doplněna obrázky a grafy. Způsob zpracování práce je přehledný a prokazuje koncepční ujasněnos řešení problému. Práce představuje cenný materiál, který je možno využít jako podklad pro následná jednání o inovaci řešeného energetického hospodářství. Práce není konstrukčně-výpočtová, ale obsahuje řadu samostatných úvah a hodnocení potvrzující vyzrálý inženýrský přístup.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16940