PASTOR, J. Marketingová strategie internetové společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Diplomová práce je velice dobře zpracovaná. Odráží již realizovanou marketingovou strategii projektu Emglare, v němž je student přímo zapojen. Vzhledem k potenciálu tohoto projektu doporučuji studentovi, aby předloženou diplomovou práci chápal jako základ, který je nadále potřeba rozvíjet a zlepšovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jakimov, Rostislav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 39485