DONÁT, M. Analýza mechanického chování synchronního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dušek, Daniel

Student Martin Donát splnil všechny cíle kterých mělo být v rámci řešení diplomové práce dosaženo. Na své práci pracoval samostatně a iniciativně nad rámec původního zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Předmětem předkládané diplomové práce je analýza mechanického chování synchronního generátoru a posouzení možnosti snížení hmotnosti kostry generátoru. Na základě deformačně napěťová a modální analýzy modelu generátoru a byly provedeny konstrukční úpravy, které vedou ke snížení hmotnosti kostry generátoru. Práce je uspořádaná přehledně s logickými návaznostmi, cíle práce byly splněny a i přes některé drobné nedostatky je předkládaná práce na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26498