DADÁK, J. Komunikační systém pro nevidomé - přenosná část [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Herman, Ivo

Student pravidelně konzultoval, ale přesto náročnost práce trochu podcenil a část řešení ponechal na pozdější dobu. Proto některé části diplomové práce nebyly "dotaženy" na předpokládanou úroveň dle zadání. Práce byla náročná v tom, že diplomant musel zvládnout v práci od návrhu HW, plošných spojů až po návrhy kódů mikroprocesoru a komunikačních protokolů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Rampl, Ivan

Splnění požadavků zadání: Zadání této diplomové práce patří mezi složitější inženýrské úkoly a zpracováním se autor s požadovanými úkoly vcelku úspěšně vypořádal. Strohé zadání však určovalo pouze informativní rámec a jednotlivé úkoly byly detailněji specifikovány vedoucím diplomové práce během jejího řešení. 20 bodů Odborná úroveň práce: Samotná práce bez jakéhokoliv teoretického úvodu se zabývá vlastním návrhem bez uvedení nějakých výpočtů hodnot použitých obvodů a součástek. Uvádí se zde pouze stručný rozbor vlastností vybraných mikroelektronických obvodů a popisy jejich funkcí. Složitějším úkolem bylo vytvoření zdrojového kódu pro použitý mikrokontroler a zvolenou aplikaci Navigátor 1.0, ale opět jen s velmi stručným popisem. Vzhledem k celkovému pouze informativnímu charakteru práce nelze ji hodnotit plným počtem bodů. Bodů 40 Interpretace výsledků a jejich diskuse: Přestože nebyla požadována realizace přístroje, autor se v závěru zmiňuje o realizaci komunikačního systému podle zadání. S ohledem na co možná nejjednodušší řešení byly použity profesionální komunikační moduly pro bezdrátovou komunikaci, tj. modul ASK přijímače a bluetooth modul. Práce postrádá jakékoliv výsledky zkoušek a měření. 15 bodů Formální zpracování práce: Práce je napsána v logickém sledu prostudovaných pasáží, je doplněna ilustracemi a je bez závažných gramatických chyb. 10 bodů Slovní hodnocení oponenta: Posuzovaná diplomová práce splňuje požadavky zadání. Přestože nebyla požadována realizace přístroje, autor se v závěru zmiňuje o konstrukci navrženého komunikačního systému podle zadání, ovšem bez prezentace dosažených výsledků. Celkové schéma zapojení komunikačního zařízení na Obr.4.1, str.36, vykazuje chyby (např. napájení obvodu TDA5051 není připojeno na piny 11,13,3 ve srovnání s Obr.3.5 na str.19), řada konektorů označených SV nebo JP je bez udání jejich propojení (např. JP3 na Obr.4.1 je totožný s výstupem L-L na Obr.3.5). Přes tyto výtky doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 Zadání této diplomové práce patří mezi složitější inženýrské úkoly a zpracováním se autor s požadovanými úkoly vcelku úspěšně vypořádal. Strohé zadání však určovalo pouze informativní rámec a jednotlivé úkoly byly detailněji specifikovány vedoucím diplomové práce během jejího řešení.
Odborná úroveň práce B 40/50 Samotná práce bez jakéhokoliv teoretického úvodu se zabývá vlastním návrhem bez uvedení nějakých výpočtů hodnot použitých obvodů a součástek. Uvádí se zde pouze stručný rozbor vlastností vybraných mikroelektronických obvodů a popisy jejich funkcí. Složitějším úkolem bylo vytvoření zdrojového kódu pro použitý mikrokontroler a zvolenou aplikaci Navigátor 1.0, ale opět jen s velmi stručným popisem. Vzhledem k celkovému pouze informativnímu charakteru práce nelze ji hodnotit plným počtem bodů.
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20 Přestože nebyla požadována realizace přístroje, autor se v závěru zmiňuje o realizaci komunikačního systému podle zadání. S ohledem na co možná nejjednodušší řešení byly použity profesionální komunikační moduly pro bezdrátovou komunikaci, tj. modul ASK přijímače a bluetooth modul. Práce postrádá jakékoliv výsledky zkoušek a měření.
Formální zpracování práce A 10/10 Práce je napsána v logickém sledu prostudovaných pasáží, je doplněna ilustracemi a je bez závažných gramatických chyb.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 14275