RUDOLFOVÁ, Z. Korekce pozadí zobrazení fáze v digitálním holografickém mikroskopu užitím konvoluce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Uhlířová, Hana

Studentka splnila beze zbytku zadání bakalářské práce. Pracovala samostatně a její práce je přínosem pro numerické zpracování obrazu z digitálního holografického mikroskopu využívané v Laboratoři optické mikroskopie na ÚFI, FSI, VUT v Brně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malina, Radomír

Studentka splnila cíle zadání a vytvořila program pro korekci pozadí zobrazení fáze v digitálním holografickém mikroskopu. Předložená práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Text neobsahuje pravopisné chyby, stylistická úroveň je také velmi vysoká, snad jen „zrcátko“ na straně 2 by si zasloužilo více technický termín. Překlepy jsem našel dva – v definici 3.4 na straně 4 se v textu píše o funkcích g a G, ve vzorci jsou však uvedeny f a F a na straně 11 pak nesouhlasí meze sumy ve jmenovateli s jejím dalším výskytem. Uspořádání práce je přehledné a logické, čitelnost však mírně snižuje až příliš úsporné formátování, zcela netypické pro závěrečné práce. V závěru bych uvítal náznak dalšího postupu do budoucna, např. směrem k automatické segmentaci obrazu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29913