HELA, M. Uplatnění časových řad v technické analýze akcií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Otázka k obhajobě: 1. Na základě čeho jste zvolil pro analýzu obchodních signálů 4 a 9-ti denní jednoduché klouzavé průměry?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotná, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle práce A
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 52427