KLIMEŠ, P. Rezervační systém využívající grafické možnosti HTML5 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Poliščuk, Radek

Předložený diplomový projekt představuje úspěšné řešení požadavků na rychlý, přehledný a přitom variabilní prodejní a rezervační systém pro provozovatele sálů a různých společenských událostí. Autor při jeho tvorbě vhodným způsobem zúročil své zkušenosti s tvorbou WWW aplikací, které zkombinoval s moderními technologiemi HTML5 a Canvas. I přes drobné výhrady ke slohové stránce písemné části práci pana Klimeše hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šeda, Miloš

Diplomová práce se zabývá rozšiřujícími prostředky pro vývoj internetových aplikací, např. jQuery a AJAX, které si včetně standardu HLML5 student nastudoval sám a využil v implementaci rezervačního systému pro taneční školu Dynamic. Předností je grafické prostředí rezervačního systému. Součástí práce je také rozbor datových stuktur a jejich vazeb, na přiloženém CD však chybí zdrojové kódy a nenašel jsem ani odkaz na www stránku, kde by bylo možné aplikaci spustit. Proto doporučuji při obhajobě ukázat aplikací v běhu, aby bylo možné lépe posoudit její funkčnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37214