PETROV, D. Komunikační systém malého mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Student dokázal nastudovat problematiku bezdrátové komunikace s minimálním datovým tokem v dálkově ovládaných průzkumných mobilních robotech. Student pracoval samostatně a iniciativně, práci konzultoval, dobře pracoval s literaturou. Vytyčené cíle práce byly plněny. Předložená diplomová práce prokazuje studentovy inženýrské schopnosti a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Burian, František

Student měl dle zadání prozkoumat možnosti bezdrátové komunikace s roboty a realizovat za pomocí komunikačního modulu, který mu byl předložen. Dále měl navrhnout vlastní protokol. Dále měl tento protokol otestovat vlastní metodou. V první části student popisuje základní příslušenství robotu. V dostatečné míře se věnuje legalitou použití daných pásem pro komunikaci. V dalším textu popisuje jednotlivé moduly, které je možné použít pro komunikaci. V kapitole 3 student popisuje vlastní návrh komunikace s robotem. Jeho zapojení, včetně popisu konfigurace jednotlivých modulů. V kapitole 4 popisuje vlastní metodu testování, včetně konfigurace celého systému. V této části by se dala vytknout pouze absence kót v obrázku 39 na straně 51. Číselné údaje jsou sice uvedeny v tabulce, avšak soudě dle číselných informací z tabulky 16 je obrázek silně zdeformovaný a například vzdálenost bodů 2-3 se jeví v obrázku mnohem menší než byla ve skutečnosti. V kapitole 5 student popisuje velmi jednoduchý nabvržený komunikační protokol, který student soudě dle výsledků i úspěšně implementoval. Po formální stránce se práce jeví jako velmi zdařilá, obsahuje jen velmi malé množství chyb a překlepů. Některé položky seznamu literatury se zdají být neúplné dle české normy ISO 9660. Student důsledně odděluje svou část práce od práce kolegy Jiřího Rysnara, který dělal též práce na daném podvozku. Soudě dle dostupných informací, lze označit práci jako původní. Student splnil všechny body zadání bez výhrad. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 58354