ŠEVČÍK, J. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části E
Přínos a praktické využití návrhu E
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání E
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle práce C
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu E
Odborná jazyková úrověň D
Písemná a grafická úprava D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 52440