MÍČEK, R. Automatizovaný výpočet návrhu kelímkové pece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Lázničková, Ilona

Formální a grafické zpracování je na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na technický text. Bakalářská práce svým rozsahem odpovídá zadání. V práci je podrobně popsán návrh výpočtu kelímkové pece a následně je proveden výpočet pro konkrétní zadání. Bohužel část pojednávající o samotném výpočetním programu v práci chybí, tj. jaké musí být zadány vstupní parametry, jaká je variabilnost daného programu, které parametry se v průběhu výpočtu volí apod. Pouze v závěru práce je zmínka o daném programu v jediném odstavci. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání B 40/50
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Baxant, Petr

Student ve své práci řeší poměrně speciální aplikaci a to návrh kelímkové pece na tavení hliníku. Cílem bylo navrhnout automatizovaný výpočetní program, který by celou práci maximálně zjednodušoval. V rámci osnovy měl v práci uvést i další doprovodné a přímo související informace, což splnil. Práce působí velice uspořádaným dojmem a z hlediska významu odborných informací jsem nezaznamenal žádné vážné nedostatky. Z velké části je to dáno rešeršním charakterem, kdy autor čerpá, resp. cituje přímo referenční literaturu. Většina obrázků je převzata z literatury s doplněním odkazu na zdroj. Vlastní část týkající se návrhu kelímkové pece je prakticky kompilátem již existujícího návodu ze skript, kde bych očekával nějakou modifikaci, resp. důslednější a podrobnější výklad. Student přebírá doporučené konstanty, např. pro navýšení výkonu pece, bez dalšího rozboru, který zde mohl být proveden. Rozšířeny mohly být i úvahy o ztrátách pece, zejména dnem a víkem pece, který je v citovaném zdrojovém dokumentu značně zjednodušen. Úvodní kapitoly pojednávající o jednotlivých typech elektrických ohřevů mi připadají v práci nadbytečné, neboť se nevztahují přímo k problému návrhu kelímkové pece - viz např. přímé odporové ohřevy, elektrolytické pece apod. Naopak chybí hlubší rozbor konstrukce kelímkových pecí, resp. o kelímkových pecích jsem speciálně zaměřenou kapitolu vůbec nenašel. Další připomínky: - Str. 11, obr. 3 - není uvedeno, pro jaké podmínky graf platí (výkon, průměr tyče) - Str. 35, vztah 5 - pokud je c funkcí O, mělo být ve vztahu použito jiného označení, např. s indexem théta. - Str. 38, kap. 4.3.1 - uvádí se zde, že teplota pece je po většinu času konstantní s odkazem na obrázek. Ten však s tímto tvrzením nekoresponduje, neboť prakticky polovinu času se teplota mění - vzrůstá. Přes uvedené nedostatky doporučuji, aby student předloženou práci obhajoval u státní závěrečné zkoušky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 13109