DULIKOVÁ, M. Problematika recyklace PET lahví: současný stav a perspektivy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Bakalářská práce teoretického charakteru je zaměřena na aktuální problematiku recyklace PET lahví. V úvodu je charakterizován polyethylentereftalát a jeho využití, dále je popisován proces třídění odpadů a recyklace plastů suchými a mokrými postupy. Je diskutována kvalita PET vloček získaných těmito postupy a jsou uvedeny příklady jejich následného využití k výrobě vláken, pásek a lahví. Práce je zpracována pečlivě a doplněna řadou obrázků a fotografií z praktické realizace jednotlivých recyklačních postupů. Předloženou BP hodnotím stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stoupalová, Michaela

V následující části uvádím důvody, které mě vedly ke snížení známky v jednotlivých bodech: 1. V zadání práce jsou uvedeny dva hlavní body, avšak druhý bod - Návrh možných zlepšení na základě rozboru současné situace však v práci není jednoznačně uveden. 2. Členění práce mohlo být zvoleno lépe, zvláště kapitola 3 - Fyzikální recyklace, která moc neodpovídá logické struktuře členění, protože typy recyklací byly uvedeny již v kapitole 2.4. Pro kapitolu 3 bych také doporučila zvolit jiný název např. Recyklační technologie, protože ty jsou v této kapitole podrobně rozvedeny. 3. a 4. Protože se jedná o hodnotící práci, byly v práci použity převzaté materiály, bohužel u všech grafů informace o zdroji dat chybí. Např. graf 1 uvádí výskyt PVC v PET flakes v čase, není však jasně uvedeno, jestli se to týká jednoho recyklačního podniku nebo jsou to informace od zpracovatele PET flakes. 5. K práci je uvedeno 15 odkazů, myslím, že autorka mohla vyhledat a použít více jiných zdrojů než internetové stránky. Uvádění literárních odkazů by mělo být přehledné, v některých pasážích však zcela chybí nebo je uvedeno netypicky. Např. V kapitole 4 jsou odkazy uváděny za vysvětlivkami k výpočtovým vzorcům. 6. Po jazykové stránce je práce průměrná, často s chybnou interpunkcí. Kvalitou se liší kapitola od kapitoly, pravděpodobně v závislosti na použitém zdroji. Autorka občas používá výrazy, které v dané souvislosti buď mění nebo zcela posouvají význam. Na str.11 uvádí: Je spravedlivé, aby lidé byli také schopni rozpoznat výrobek, který upřednostňují. Na str. 12 ...nádob různého typu (obsahu)..., místo (objemu); str. 35 ....je třeba uvažovat s kapacitou ... atd. 7. U použitých obrázků a také grafů není uveden zdroj. Také by bylo vhodné obrázky oddělit od textu alespoň vynecháním řádku. Některé obrázky (zejména fotografie z technologického procesu) jsou příliš malé a tím nepřehledné. 8. Závěr představuje spíše shrnutí jednotlivých kapitol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 36676