ADAMEC, D. HMI aplikace ve standardu S88 pro čistící stanici v potravinářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Zadání jsme volili s pracovníky firmy APV s vědomím, že je dosti náročné a skrývá značná rizika. Jde o vytváření standardních SW objektů pro standardní technologická zařízení. Náročnost spočívá v důkladné znalosti technologického zařízení a znalosti rozsáhlé struktury SW standardu firmy APV podle ISO S88 pro programování PLC. Diplomant tuto oblast pojal s velkou svědomitostí a důsledně nastudoval funkci čistící stanice (CIP) v potravinářském průmyslu. Vlastní řešení a návrhy objektů musel vykonávat diplomant David Adamec na pracovišti firmy APV, kam pravidelně docházel. Při práci projevoval vysokou píli a invenci pro rozvíjení načatých myšlenek a postupů. Zmíněná rizika jeho práce spočívala v tom, že vyvíjený standard jako celek je kolektivní prací mezinárodního týmu a nebylo vždy možné zohlednit jeho časový harmonogram s termíny a prioritami firmy. Ne vždy mohl diplomant pokračovat na rozpracovaném řešení a musel se věnovat věcem, které s jeho prací souvisely jen okrajově. Práci, kterou diplomant odvedl, pokládám za velmi dobrou a zadání splnil v celém rozsahu. Vím, že se v závěru dostal do časového tlaku, což se negativně projevilo na zdokumentování jeho práce. Kvalitu diplomové práce hodně snižuje spousta stylistických a gramatických chyb. Z odborného pohledu práce obsahuje vše potřebné, nevyvážená je míra vysvětlení a objasnění jednotlivých částí řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Slezák, Petr

Zadání diplomové práce po odborné stránce a svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na aplikační inženýry. Práce vyžaduje pochopení standardu S88, procesu čištění potravinářských zařízení a seznámení se s použitými programovacími nástroji STEP7 a WinCC Flexible. Autor splnil požadavky zadání a vytvořil komplexní HMI aplikaci, která poskytuje operátorům všechny nezbytné nástroje pro ovládání dané technologie tzn. obsahuje přehled technologie, ovládání fází a modulů, správu receptur a parametrů, alarmový systém i správu uživatelů. HMI aplikace je jasně strukturována a využitím šablon obrazovek, faceplatů, uživatelských scriptů a nepřímého adresování je dosaženo značné flexibility a modularity, která velmi usnadňuje správu aplikace a případné budoucí modifikace. Maximálním využitím možností systému WinCC Flexible, tak autor prokázal výbornou znalost programování v tomto prostředí, a stejně tak i v prostředí STEP7, které obsahovalo řídídí kód společenosti APV použitý pro simulaci. Písemná zpráva je přehledná a kapitoly jsou uspořádany v logickém sledu. Autor věnuje dostatečný prostor popisu standardu S88 a technologii čištění procesů v potravinářství. Oceňuji, že je uvedena struktura a některé detaily PLC programu, přesto bych uvítal s ohledem na zadání větší prostor věnovaný vlastní HMI aplikaci. Konkrétně postrádám popis grafických objektů jako ventil, motor, fáze a popis jejich faceplatů určených pro manuální ovládání technologie. Zpráva jinak působí vyváženě z hlediska kombinace textu a grafických doplňků. Souhrně lze řící, že se autor prokázal inženýrské schopnosti a diplomovou práci hodnotím velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 30265