MALÝ, L. Návrh metodiky řešení elektronického zabezpečeni objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Zadání práce bylo splněno na výborné úrovni. Při řešení zadání student prokázal vysokou míru samostatnosti a iniciativy. Nad rámec zadání navržený algoritmus pro demostrační účely i naprogramoval. Student taktéž prokázal schopnost samostatné práce s literaturou. Po formální stránce jsem v práci neshledal významnější nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Koton, Jaroslav

Předkládaná diplomová práce se věnuje popisu a návrhu elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) s ohledem na aktuální normy související s daným problémem. Získané poznatky jsou využity pro vytvoření aplikace určené pro návrh EZS. V závěru práce je prezentováno využití této aplikace k projekci zabezpečovacího systému vybraného objektu. Po odborné stránce je práce na vysoké úrovni a ukazuje na praktické zkušenosti autora s návrhem a instalací EZS. Výsledkem diplomové práce je aplikace určená pro automatizovaný návrh EZS. Na vybraném objektu jsou postupně popsány části určení stupně zabezpečení, výběr vyhovujících prvků, zdroje, následně i celková rekapitulace a souhrn nákladů na zařízení. Popsaná aplikace umožňuje návrh EZS bez znalosti problematiky zabezpečovacích systémů. Po formální stránce má práce několik nedostatků. Jde především o rozdílnou kvalitu obrázků (např. obr. 1, obr. 24, obr. 25 ve srovnání s obr. 2-6). Značný problém představuje i nedostatečné citování použité literatury. Úvodní část kap. 3 (až po kap. 3.4) je bez jakékoliv citace, přestože se jedná o teoretický popis EZS. Nelze se tedy domnívat, že autor zavádí nové termíny do této oblasti. Výjimku tvoří pouze odkaz na tzv. ID bod (obr. 7). Diplomová práce svým obsahem splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20 Předkládaná diplomová práce se věnuje popisu a návrhu elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) s ohledem na aktuální normy související s daným problémem. Získané poznatky jsou využity pro vytvoření aplikace určené pro návrh EZS. V závěru práce je prezentováno využití této aplikace k projekci zabezpečovacího systému vybraného objektu.
Odborná úroveň práce A 50/50 Po odborné stránce je práce na vysoké úrovni a ukazuje na praktické zkušenosti autora s návrhem a instalací EZS.
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20 Výsledkem diplomové práce je aplikace určená pro automatizovaný návrh EZS. Na vybraném objektu jsou postupně popsány části určení stupně zabezpečení, výběr vyhovujících prvků, zdroje, následně i celková rekapitulace a souhrn nákladů na zařízení. Popsaná aplikace umožňuje návrh EZS bez znalosti problematiky zabezpečovacích systémů.
Formální zpracování práce E 5/10 Po formální stránce má práce několik nedostatků. Jde především o rozdílnou kvalitu obrázků (např. obr. 1, obr. 24, obr. 25 ve srovnání s obr. 2-6). Značný problém představuje i nedostatečné citování použité literatury. Úvodní část kap. 3 (až po kap. 3.4) je bez jakékoliv citace, přestože se jedná o teoretický popis EZS. Nelze se tedy domnívat, že autor zavádí nové termíny do této oblasti. Výjimku tvoří pouze odkaz na tzv. ID bod (obr. 7).
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 14241