SOUDEK, M. Metody prokládání zprávy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivánek, Vítězslav

Předkládaný dokument splňuje požadavky kladené na diplomovou práci - doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce E 11/20
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Němec, Karel

Zadání bylo splněno. Odborná úroveň slovního popisu je nízká. Text obsahuje řadu nepřesných částí, nesprávných názvů a slangových výrazů, které se do práce tohoto druhu nehodí. Řešení práce je velmi nevyvážené. Popis obecných problémů je zbytečně rozsáhlý, např. úvodní části na stranách 14 až 25, zatím co popis odborně orientované problematiky je značně povrchní - např. použití Konvolučního prokládání na straně 61. Text obsahuje příliš mnoho jazykových chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 14252