JANOVEC, L. Mazání okolků kolejových vozidel ekologickými mazivy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

Student projevil velkou snahu překonat dílčí potíže, práce bude přínosem při předpokládaném řešení navazujících problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šperka, Petr

Student se v bakalářské práci zabývá přehledem dostupných komerčních řešení mazaní okolků kolejových vozidel. Souhrnně má práce velmi dobrou úroveň. Kladně hodnotím především přítomnost návrhů dalšího postupu. Práci vytýkám především občas se vyskytující překlepy a nejasné části textu. Drobnou výtku mám k analytickému zhodnocení, například ke kritériu F. Rozsah dávky maziva na jeden cyklus, přičemž cykly mohou být u různých výrobců různě dlouhé, případně variabilní, není kritérium s velkou vypovídací hodnotou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29931