FUCSEK, T. Převedení výroby z linky Debako na obráběcí centrum Makina A71 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Práce je poměrně náročná a složitá, kladně hodnotím iniciativní přístu k řešení (i přes jazykovou bariéru). Dotazy: s. 46 Můžete vysvětlit plánované režijní náklady ostřírny (1000%)? s. 47 Tab. 6.4 Proč se liší průměrná mzda dělníka na lince Deabako (správně Debako)a Makino?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Csölle Putzová, Ildikó

Předložená práce je vypracovaná na velmi dobré úrovni, jeho obsah odpovídá sledu běžných postupů pro dosažení cílů specifikovaných v zadání. Je rozdělena do 6. kapitol, z nichž první čtytři tvoří teoretický základ pro kapitoly 5 a 6. Tato, teoretická část je vypracována v poměrně širokém pojetí, mohla by být více zaměřena na danou problematiku. Navržený výrobní postup je v souladu s požadavky kladenými na výrobek. Technicko-ekonomické zhodnocení má poměrně popisný charakter, jeho rozsáhlost neodpovídá množství z neho vyplívajících informací. V závěru kromě konstatování dosažených výsledků diplomového projektu postrádám konkrétnější naznačení možných kroků k docílení očekávaných cílů v souvoislosti s řešením dané problematiky. Uvedené připomínky mají doporučující charakter a nesnižují výrazně kvalitu předložené práce. S výsledky lze vyslovit souhlas. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 13127