KARÁSEK, J. Obrábění titanových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Velmi dobrá práce, spojující vědecké problémy a problémy praxe, úspěšná spolupráce s prestižní českou firmou. dotaz: s. 47 - Jak pohlížíte na efektivní využití komplexní technologie - tzv. optimalizaci? Prosím o upřesnění termínů, případně matematický popis.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Autor svou práci přehledně rozdělil do pěti kapitol. Práce je obsáhlá a zcela popisuje zadané téma. Autor pracoval s velkým množstvím literatury a prokázal schopnost kompilovat nabyté vědomosti ve své práci. Pro svou experimentální část zvolil moderní metodu meření silových složek pomoci aparatury KISTLER a získané poznatky a výsledky přehledně odprezentoval ve své práci. Práce splnůje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13123