DANĚK, J. Webová správa databáze bibliografických citací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Student byl po celou dobu aktivní a sám přicházel s nápady na vylepšení systému. Problematiku studoval a řešil samostatně. Zadání projektu považuji za splněné, i když systém nakonec nepracuje na bázi XSL šablon pro konverzi typů dokumentů, což ale bylo po analýze dohodnuto se mnou jakožto vedoucím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Janovič, Filip

Diplomová práce s počtem stran 41 je po formální stránce až na menší překlepy v pořádku. Práce se zabývá ukládáním dat bibliografických citací na serv a následním vyhledáváním a zobrazováním těchto citací. Studen velmi pěkne řeší grafický vzhled aplikace. Tato aplikace je napsána v jazyce PHP s použitím databázy MySQL. Za záporné hodnotím nezabezpečení aplikace proti spam robotom a nekonzistenčním datúm. Student píše, že programovací skripty sa na servr uploadovat nedajú, což je pravda, ačkoli samotný skript do formulára, který se uloží do databáze, zapíšeme. Práci samozřejmě považuji za slpněnou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 39/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 14259